Regeler for motorbådsjagt

Af: Claus Lind Christensen


Motorbådsjagt er en fantastisk mulighed, vi har her i landet, men hvordan er det med reglerne, kan man bruge hvilken som helst båd, når det gælder motorbådsjagt?


kabinebåd

Motorbådsjagt kan fint foregå fra kabinebåd, hvis bare båden ikke kan sejle mere end 18 km/t.


Motorbådsjagtten

Er en herlig jagtform, som kan drives i store dele af landet fra enhver motorbåd, bare båden ikke kan sejle for hurtigt. Reglerne der regulerer motorbådsjagten er beskrevet i kapitel 4 i Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber (vises i boks)
Specielt hvad angår bådenes hastighed, står der i §9:
"Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob)."
Hvad betyder det, og hvilke begrænsninger giver det. Her har jeg spurgt strandjagtkonsulent i Danmarks Jægerforbund Niels Henrik Simonsen om, hvordan lovgivningen skal tolkes.


Hvad betyder og hvordan tolkes bekendtgørelsen?
Bekendtgørelsen fastlægger klart, at motorbåde, som skal anvendes til jagt højst må kunne fremføres med 18 km/t. Hvis båden kan sejle hurtigere, må den altså ikke anvendes til jagt. Under transportsejlads til og fra jagtområdet må båden altså sejle op til 18 km/t, men under selve jagtudøvelsen – d.v.s. når man har ladte våben i båden – må båden højst sejle 5 km/t.


motorplombering

Her er stopskruen ved motorens gasspjæld skruet ind, så gasspjældets vandring er begrænset, hvorved motoren ikke kan tage fuld gas. Efterfølgende er stopskruen forsejlet med en klat sejllak.


En del både, som også bruges til fiskeri har to motorer, hvor den ene (den store) bruges til transport til og fra fiskepladsen, mens den anden (den lille) bruges til trollingfiskeri. Kan man her blot slukke den store motor og bruge trollingmotoren til jagt,( og evt. bruge den store motor til transport til og fra jagtområdet, hvis man har langt at sejle)?

Nej, hvis den store motor er funktionsduelig, skal den drosles ned, hvis båden ellers kan sejle mere end 18 km/t. Som nævnt ovenfor skal neddroslingen være af permanent karakter. Ved neddroslingen skal man i øvrigt tænke på, at det er bådens maksimunsfart, det drejer sig om, så båden må ikke kunne sejle for hurtigt, selvom begge motorer får fuld gas samtidig!


En løsning kunne være at afmontere den store motor, inden man sejler hjemmefra, men det er ikke altid praktisk muligt eller hensigtsmæssigt. I stedet kan man vælge at sætte den store motor ud af drift, og her er det efter min opfattelse ikke nok, f.eks. blot at fjerne tændrørene, da disse jo relativt let kan isætttes igen. Indgrebet skal ligesom en evt. neddrosling være af permanent karakter, f.eks. ved afmontering af propellen e.l.

I stedet for at sætte den store motor ud af drift, vil de fleste imidlertid nok foretrække en neddrosling, idet det af sikkerhedshensyn er hensigtsmæssigt at kunne benytte den som reservemotor, hvis der opstår problemer med den anden.


Hvilke regler gælder i de områder hvor der ikke må drives motorbådsjagt og hvad med september?
På ferske vande, i september måned, på de dele af fiskeriterritoriet, som er nævnt i bekendtgørelsen om jagtmåder og jagtredskaber, samt i visse reservater må der ikke drives jagt fra motorbåd. Dette gælder også selv om motoren ikke anvendes under jagten.
Fortolkningen af disse regler har imidlertid i mange år været, at der gerne må anvendes motor til transport til og fra jagtstedet, men at motoren fysisk skal fjernes fra båden under jagten. Det kan ske ved at lægge motoren op på land eller ved at hænge den på en bundgarnspæl e.l. Det betraktes derimod ikke som tilstrækkeligt blot at skrue motoren af og lægge den i bunden af båden.


motorplombering

Motorbådsjagt må ikke drives i de motorbådsagtfriezoner, som er beskrevet i bilaget til bekendtgørelsen om jagtmåder og jagtredskaber. De enkelte områders udstrækning findes i bekendgørelsen. Desuden kan den lokale vildtkonsulent også hjælpe med specifik information. I enkelte reservater er der forbud mod motorbådsjagt.


Der er mange muligheder. Som det fremgår af svarene fra Niels Henrik Simonsen, er der rent faktisk rigtig gode muligheder for at anvende motorbåde til jagt, der som udgangspunkt ikke er lovlige til motorbådsjagt, fordi motoren er for kraftig. Dette giver mulighed for, at mange kan komme af sted på havet og prøve motorbådsjagten, uden man absolut skal investere i en havjagtbåd.

Prøv at tage udfordringen op. Man kan udmærket sejle til edderfugle i en større kabinebåd, det drejer sig især om teknik, om end man nok skal anstrenge sig lidt mere i en kabinebåd, end i en havjagtbåd, der er beregnet til formålet.


Bekendtgørelsen "Jagtmåder og jagtredskaber"


Link til Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåde og redskaber klik her..

Kapitel 4

Jagt fra båd § 8.

Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned.


Stk. 2. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj

1 - på søer og andre ferske vande, og

2 - på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen og vist på kortbilaget.


Stk. 3. Der må ikke sejles med ladt skydevåben på tidspunkter eller i områder, hvor der ikke må drives jagt


§ 9. Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob).